Mobbing i odszkodowania

Okazuje się, że z żądaniem zapłaty odszkodowania albo zadośćuczynienia za krzywdę z powodu mobbingu, mogą występować do pracodawcy nie tylko aktualni, ale też byli pracownicy. Nawet po latach! Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący domagania się odszkodowania od pracodawcy za mobbing. Przeczytaj go koniecznie! Na czym polega mobbing? Zacznijmy od tego, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Natomiast jeśli z powodu mobbingu rozwiąże umowę o pracę, ma prawo domagać się […]

Co warto wiedzieć o błędach lekarzy?

Bardzo często pacjent nie pyta, a lekarza gubi rutyna. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, co dzieje się, kiedy lekarz popełnia błąd. Przeczytaj go koniecznie! Lekarze popełnili błąd. Jakie to zazwyczaj sytuacje? Zacznijmy od tego, że bardzo często w rodzinie jest wielki żal, że pacjentem zaopiekowano się niewłaściwie np. zbyt długo czekał na SORze, odsyłano go od lekarza do lekarza, wcześniej było pogotowie. Poza tym słyszymy o przypadkach, że pacjent jest wypisywany do szpitala​,​ a po tygodniu do niego wraca […]

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Generalnie odszkodowanie za zwolnienie z pracy przysługuje osobie, która otrzymała nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie lub bezpodstawną dyscyplinarkę. Taki zwolniony z firmy pracownik ma prawo bronić swoich uprawnień przed sądem pracy – jeżeli nawet dana osoba nie zdoła odzyskać stanowiska, może wywalczyć odszkodowanie. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, kiedy należy się odszkodowanie pracownikowi od pracodawcy za zwolnienie z pracy. Przeczytaj go koniecznie! Skierowanie sprawy do sądu Zacznijmy od tego, że poszkodowana osoba ma 7 dni od dnia otrzymania […]

Prawo pracy i odszkodowania

Obecne prawo pracy wyróżnia m.in. odszkodowanie w razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę, w razie rozwiązania umowy o pracę na skutek mobbingu, za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący odszkodowań w prawie pracy. Przeczytaj go koniecznie! Odszkodowanie umowne Zacznijmy od tego, że strony umowy o pracę mogą w umowie wska­zać inną wysokość odszkodowania, niż określona w przepisach […]

Co warto wiedzieć o umowie o zakazie konkurencji?

Obecnie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy strony mogą dowolnie ustalić skutki zwolnienia pracownika z zakazu konkurencji, w szczególności mogą połączyć je ze zwolnieniem pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku, I PK 86/14). Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący wyłączenia odszkodowania po zakończeniu obowiązywania zakazu konkurencji. Przeczytaj go koniecznie! Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji Zacznijmy od tego, że przykładowo pracownik zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji w okresie […]

Udostępniając linki możesz naruszać prawa autorskie

Nie tak dawno, bo w dniu 8 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny odniósł się do problemu linkowania jako formy naruszenia majątkowych praw autorskich w Internecie. Otóż Trybunał w wyroku w sprawie GS Media przeciwko Sanoma Media Netherlands (sygn. akt C-160/15) uznał, że publikacja linku do utworu umieszczonego w Internecie bez zezwolenia podmiotu praw autorskich stanowi “publiczne udostępnienie”, a w konsekwencji może naruszać autorskie prawa majątkowe, o ile osoba linkująca wiedziała o braku takiego zezwolenia, przy […]

Innowacyjne start-up

Trzeba przyznać, że wiedza z zakresu technologii informatycznych bardzo pomaga w wielu sprawach z zakresu zamówień publicznych dotyczących na przykład oprogramowania lub sprzętu IT. Ale to przenikanie się działa także w drugą stronę, gdyż zamówienia publiczne coraz częściej są wykorzystywane jako narzędzie stymulowania proinnowacyjnego rozwoju gospodarki poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na innowacyjne produkty (tak zwany: demand driven innovation policy). Chodzi oto, że sektor publiczny ma możliwość generowania zapotrzebowania na innowacyjne produkty i usługi. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący innowacji startup’ów […]

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania

Nasze Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych funkcjonują już 4 lata. Zamiar był taki, że miały odciążyć sądy i usprawnić przyznawanie rekompensat poszkodowanym wskutek zdarzeń medycznych pacjentom. Niestety w praktyce Komisje okazały się mało skuteczne i wymagają dużej reformy, jeżeli system ten ma działać prawidłowo. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący powodów, dla których wojewódzkie komisje ds zdarzeń medycznych nie są efektowne. Przeczytaj go koniecznie! Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie mają narzędzi do sprawnego prowadzenia postępowań

Zmniejszenie stawki 13zł za godz.

Nie da się zaprzeczyć, że o tym, że od stycznia 2017 roku zmieniła się stawka godzinowa za zlecenie słyszał już chyba każdy, albo przynajmniej ten kto jest tym zainteresowany. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak to wygląda w polskiej rzeczywistości. Przeczytaj go koniecznie! Dla krótkiego przypomnienia

Linkowanie, a parawa autorskie

Obecnie odsyłanie do cudzych treści znajdujących się już w sieci stanowi popularny sposób komunikowania, ponieważ linki udostępnia się w ramach zmiany statusu w serwisach społecznościowych, pojawiają się one we wpisach autorów blogów, zwłaszcza poświęconych działalności artystycznej. W związku z tym trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie Internetu bez tych funkcji. Ale odsyłanie do cudzych treści w sieci może jednak stanowić naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych, o ile treści te stanowiące utwór zostały umieszczone bez zgody uprawnionego lub link może stanowić […]