Co warto wiedzieć o umowie o zakazie konkurencji?

Obecnie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy strony mogą dowolnie ustalić skutki zwolnienia pracownika z zakazu konkurencji, w szczególności mogą połączyć je ze zwolnieniem pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 2014 roku, I PK 86/14). Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący wyłączenia odszkodowania po zakończeniu obowiązywania zakazu konkurencji. Przeczytaj go koniecznie!

Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji

Zacznijmy od tego, że przykładowo pracownik zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji w okresie jednego roku po ustaniu stosunku pracy. Otóż w § 5 tej umowy postanowiono, że zakaz konkurencji przestanie obowiązywać, jeżeli pracodawca złoży pracownikowi oświadczenie o zwolnieniu go z przestrzegania tego zakazu, a w takim przypadku nie będą miały zastosowania postanowienia umowy dotyczące odszkodowania. Natomiast za przestrzeganie zakazu konkurencji przewidziano odszkodowanie dla pracownika. Chodzi oto, że stosunek pracy uległ rozwiązaniu z dniem 31.01.2010 r. Czyli w dniu 20.02.2010 r. pracownik otrzymał pisemne oświadczenie od pracodawcy o zwolnieniu go z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jednak pomimo powyższego, przez okres roku po ustaniu stosunku pracy pracownik nie prowadził działalności konkurencyjnej. Tutaj pracownik domagał się zasądzenia od pracodawcy odszkodowania za cały rok, przez jaki stosował się on do zakazu konkurencji. I Sąd Okręgowy uznał żądanie powoda za uzasadnione w części dotyczącej odszkodowania za okres od 01.02.2010r. do 20.02.2010 r., tj. do dnia złożenia przez pracodawcę oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji.

Odwołanie się od wyroku sądu

Idąc dalej to od tego wyroku odwołał się pracownik wskazując m.in., że niesłusznie sąd I instancji uznał postanowienie zawarte w § 5 umowy o zakazie konkurencji za klauzulę umożliwiającą jej wcześniejsze rozwiązanie, a także, że sąd ten naruszył art. 101[2] k.p. w związku z art. 101[1] k.p. przez przyjęcie, że pozwany pracodawca zwalniając powoda z zakazu konkurencji mógł się powstrzymać od wypłaty odszkodowania. Następnie Sąd Apelacyjny oddalił apelację i uznał, że wobec treści § 5 umowy zamiarem stron było stworzenie możliwości wcześniejszego ustania wszystkich zobowiązań wynikających z tej umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego zaskarżył pracownik, jednak Sąd Najwyższy oddalił jego skargę kasacyjną

Kończąc ta sprawę Sąd Najwyższy przyjął, że oświadczenie woli pracodawcy z dnia 20 lutego 2010 r. należy traktować jako zwolnienie pracownika z przestrzegania zakazu konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *