Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Generalnie odszkodowanie za zwolnienie z pracy przysługuje osobie, która otrzymała nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie lub bezpodstawną dyscyplinarkę. Taki zwolniony z firmy pracownik ma prawo bronić swoich uprawnień przed sądem pracy – jeżeli nawet dana osoba nie zdoła odzyskać stanowiska, może wywalczyć odszkodowanie. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, kiedy należy się odszkodowanie pracownikowi od pracodawcy za zwolnienie z pracy. Przeczytaj go koniecznie!

Skierowanie sprawy do sądu

Zacznijmy od tego, że poszkodowana osoba ma 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem na skierowanie sprawy do sądu. Natomiast w przypadku oświadczenia bez wypowiedzenia – termin na wniesienie odwołania w takiej sytuacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia pracownikowi zawiadomienia.

Nieskuteczne wypowiedzenie

Przede wszystkim rekompensatę za utratę stanowiska otrzyma osoba, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem, jednak przy tym naruszył przepisy prawa pracy dotyczące wypowiadania umów. Sąd uzna wypowiedzenie za niezgodne z prawem, jeśli złamana została procedura wypowiadania umowy. Tutaj chodzi o kwestie formalne – przykładowo wypowiedzenie powinno więc być złożone przez pracodawcę na piśmie i doręczone pracownikowi w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią. Pracodawca musi przestrzegać długości ustawowych okresów wypowiedzenia, a sam zamiar zwolnienia pracownika powinien skonsultować ze związkami zawodowymi. Ponadto niezgodny z prawem jest także brak podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, ale samo uzasadnienie wypowiedzenia także jest brane pod uwagę przez sąd. Musisz wiedzieć, że przyczyny uzasadnienie powinny bowiem zostać podane w sposób jasny i zrozumiały dla zatrudnionego, być konkretne, rzeczywiste i prawdziwie oraz stanowić podstawę dla rozwiązania stosunku pracy.

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie pracownika

Otóż wśród uzasadnionych przyczyn (w oparcie w orzecznictwie sądowym) można wymienić między innymi:

  • naruszenie obowiązków pracowniczych, niesumienne wykonywanie pracy, brak wymaganej staranności i zaangażowania pracownika,
  • utratę zaufania do pracownika, która musi znajdować uzasadnienie w obiektywnych i racjonalnych przesłankach,
  • częste lub długotrwałe nieobecności w pracy,
  • nie wykonywanie poleceń przełożonego,
  • długotrwałą lub powtarzającą się absencję chorobową
  • zmniejszenie poziomu zatrudnienia w firmie,
  • likwidację stanowiska pracy zatrudnionego.

Przy czym, jak orzekł Sąd Najwyższy podanie w uzasadnieniu zarzutu “niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *