Prawo pracy i odszkodowania

Obecne prawo pracy wyróżnia m.in. odszkodowanie w razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę, w razie rozwiązania umowy o pracę na skutek mobbingu, za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący odszkodowań w prawie pracy. Przeczytaj go koniecznie!

Odszkodowanie umowne

Zacznijmy od tego, że strony umowy o pracę mogą w umowie wska­zać inną wysokość odszkodowania, niż określona w przepisach prawa pracy. Bardzo ważne jest, aby posta­nowienia te były dla pracownika korzystniejsze niż wynikające z treści przepisów prawa pracy.

W podatkach dochodowych

Jeżeli chodzi o odszkodowanie umowne podlega opodatkowaniu w pełnej wypłaconej wysokości. Otóż odszkodowanie, które wynika jedynie z ustaleń zawartych pomiędzy stronami ugody, ma charakter czysto umowny, a jego wysokość uwzględnia interesy obu stron. Chodzi oto, że rak otrzy­mane odszkodowanie nie jest odszkodowaniem, któ­rego wysokość lub zasady ustalania wynikają z prze­pisów odrębnych ustaw, o których mowa w artykuł 21 ustęp 1 punkt 3 updof. Ponadto nie jest to również inne odszkodo­wanie wskazane w artykule 21 ustęp 1 punkt 3b updof.

W wynagrodzeniach

Tutaj, w razie naruszenia przez pracodawcę zasady rów­nego traktowania w zakresie wynagradzania pra­cownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zwykle wysokość odszkodowania ustala się jako różnicę między wynagrodzeniem, jakie powinien otrzymywać pracownik bez naruszania zasady równego trakto­wania, a wynagrodzeniem rzeczywiście przez niego otrzymanym. Poza tym odszkodowanie za naruszenie zasa­dy równego traktowania w zakresie wynagradzania przysługuje pracownikowi niezależnie od odszko­dowania, do jakiego będzie miał prawo w razie nie­zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem prze­pisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym try­bie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszko­dowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysoko­ści wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W podatkach dochodowych

Natomiast odszkodowanie przysługujące pracownikowi za naru­szenie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 183d Kodeksu Pracy, jest zwol­nione z opodatkowania w pełnej przyznanej wysokości. Warto wspomnieć także o tym, że w ubezpieczeniach przeważa stanowisko, że odszkodowanie z tytu­łu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania nie podlega oskładkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *